Get Adobe Flash player

Ayurveda

Ayurveda related topics, treatments, principles, discussions, information

AYURVEDIC MEDICINES FOR CHARDDI

AYURVEDIC MEDICINES FOR CHARDDI

1.VILWADI KASHAYA
2.VALIYA VILWADI LEHYA
3.VILWADI GULIKA
4.VILWADI LEHYA
5.MATULUNGA PANAKA
6.RASA SINDURA
7.BALA TAILA or Any other vathahara taila

All the above articles / blog posts are not the original contribution from author, please consider a opinion of qualified doctor, if you considering this. If you need a advice please contact Dr. Anil Joy email: [email protected]

Thank You,

_uacct = "UA-4059067-1";
urchinTracker();

Types Of Sleep according to Ayurveda

Types Of Sleep according to Ayurveda

According to references in Ayurveda- Sleep or Nidra is of 10 types or is produced due to the below mentioned 10 factors….

“Kaalaswabhaavaa Aamaya Chitta Deha Khedaih Kapha Aagantuja Tamobhava Cha. Nidraa Bibharthi Pradhamaa Shareeram Paapaatmika Vyaadi Nimitta Mantyaa”

Kaala Swabhaavaja Nidra: Normal daily routine sleep. This as a natural phenomenon occurs as a part of our daily life, generally at the end of the day i.e during the night..which is the natural time to sleep..in natural conditions and normal health. This form of sleep is good for health. It keeps us physically and mentally fit for the daily schedules.

Chitta Kheda Prabhava Nidra: Sleep occuring due to the disturbances of the mind or due to mental exhaustion.

Roga Kheda Prabhava Nidra: Abnormal type of sleep either in excess or in a disturbed form occuring as an effect of long standing illness or due to the effect of a disease process. This needs a medical intervention and gets right when the pathology behind it is attended to.

Shareera Kheda Prabhava Nidra: Sleep occuring due to physical exertion.

Kapha Prabhava Nidra: Sleep occuring due to the predominance of Kapha- one of the 3 essential humoral factors governing the body functions. Generally those who are of the Kapha predominant constitution tend to sleep more than the other Vata and Pitta constitutions. Excessive sleep is also seen in the diseases of Kapha predominance…which is pathological. When the causative disease is dealt with, sleep pattern will get synchronised.

Aagantuja Nidra: Sleep caused due to a trauma or injury involving head.

Tamo Bhava Nidra: Sleep occuring due to the predominance of the Taamasika guna in the mind…which generally tends to calm the mind and also cause sleep.

Paapaatmika: Sleep occuring as an effect of our sins.

Vyaadhi Nimitta Nidra: Sleep which occurs in the form of a disease.

Antya Nidra: Sleep occuring at the end part of our life i.e death..which is a permanent form of sleep ending our life process.

All the above articles / blog posts are not the original contribution from author, please consider a opinion of qualified doctor, if you considering this. If you need a advice please contact Dr. Anil Joy email: [email protected]

Thank You,

_uacct = "UA-4059067-1";
urchinTracker();

Susruta’s Classification of Drugs to 37 groups

Susruta’s Classification of Drugs to 37 groups

1. Vidaarigandhaadi gana
Vidaarigandhaa (Saalparnee), Vodaaree, Viswadevaa (Gaangarukee), Sahadevaa (a variety of Bala), Swadamshtraa (Gokshura), Prithakparnee (Prisniparnee), Sataavaree, Saaribaa, Krishna Saaribaa, Jeevaka and Rishabhaka, Mahaasa haa (Maashaparnee), Kshudrasahaa (Mudgaparnee), Brihatee, Kantakaaree, Punarnavaa, Eranda, Hamsapaadi, Vrischikaalee and Rishabhee.
The Vidaarigandhaadigana counteracts Vaata and Pitta; it is useful in Sosha (emaciation), Gulma (tumour), Angamarda (bodily soreness), Oordhwaswaasa (a kind of Swaasa) and Kaasa (cough).

2. Aaragwadhaadi gana
Aaragwadha, Madana, Gopaghonta (Karkotee), Kantakee (Vikamkata), Kutaja, Paathaa, Paatalaa, Moorvaa, Indrayava, Saptaparna, Nimba, Kurantaka, Daaseekurantaka, Gudoochee, Chitraka, Saarngeshtaa (Kaakajanghaa), Karanja and Vitapakaranja, Patola, Kiraatatiktaka and Sushavee (Kaaravella).
The Aaragwadhaadigana checks Kapha and Poison; it is also useful in Prameha, Kushta, Jwara, Vami (vomiting), Kandu (itching) and it purifies Vrana (Dushta).

3. Varunaadi gana
Varuna, Aartagala (Kakubha), Sigru, Madhu Sigru, Tarkaaree, Mesha Sringee (karkatasringee), Pooteeka (Chirabilva), Naktamaala (Brihat Karanja), Morata (Ankolapushpa), Agnimandha, two kinds of Saireyaka 9of red and blue flowers), Bimbee, Vasuka (Buka), Vasira (Markatapippalee), Chitraka, Sataavari, Bilwa, Ajasringee (Chagalavishanikaa), Darbha (Kusa), Brihatee and Kantakaari.
This Varunaadigana checks Kapha and Medas; it is also useful in headache, Gulma, and Aabhyantara vidradhi (internal abscess).

4. Veeratarwaadigana
Veerataru (Savara), two kinds of Sahachara, Darbha, Vrikshaadanee, Gundraa (Paadaraka bhedah), Nala, Kusa, Kaasa, Asmabhedaka, Agnimandha, Morataa (Ankollapushpa), Vasuka, Vasira, Bhallooka, Kurantaka, Indeevara, Kapotavankaa, and Swadamshtra (Gokshura).

5. Saalasaaraadi gana
Saalasaara, Ajakarna (Sarja), Khadira Kadara (Swetasaara), Kaalaskandha, Kramuka (Pooga), Bhoorja, Meshasringa (Karkatasringi), Tinisa (Syandana), Chandana, Kuchandana, Simsapaa, Sireesha, Asana (Beejaka). Dhava (Sakata), Arjuna (Kakubha), Taala, Saaka, Naktamaala, Pooteeka, Aswakarna, Agaru and Kaaleeyakam (Malendree chandanam).
This gana is very helpful in Kushta. It also acts as a curative in Prameha, Paandu (anaemia) and lessens Kapha and Medas.

6. Rodhraadigana
Rodhra, Saavaralodhra, Palaasa, Kutannata, Asoka, Phanjee (Bhaarngee), Katphala, Elaavaalukam, Sallakee, Jinginee, Kadamba, Saala and Kadalee.
The Rodhraadigana lessens Medas and Kapha; it is curative of Yoni Dosha (disorders of Yoni); it is astringent (Stambhee), develops complexion (Varnya), and mitigates the poisons (Vishavinaasana).

7. Arkaadigana
Arka, Alarka (Sweta Arka), Karanja, Vitapakaranja, Naagadantee, Mayooraka (Apaamaarga), Bhaargee, Raasnaa, Indrapushpee, Kshudra Swetaa (Sephanda), Mahaaswetaa, Vrischikaalee, Alavanaa (Jyotishmatee), and Taapasa Vriksha (Induda).
The Arkaadigana checks Kapha, Medas and Visha; it is helpful also in Krimi, Kushta and is chiefly a purificator of Vranas (Viseshaat Vrana Sodhanah).

8. Surasaadigana
Surasaa (Krishna Tulasee), Sweta Surasaa (Sweta Tulasee), Phanijjaka (Maruvaka), Arjaka (Swetakutheraka), Bhoosthrina (Angudaaka), Sugandhaka (Dronapushpa), Sumukha (Raajikaa), Kaalamaala (Krishnamallikaa), Kaasamarda, Kshavaka (‘Chinkine’), Kharapushpaa (Kshavakabhedah), Vidanga, Katphala, Surasee (‘Bilwanasee’), Nirgundee, Kulaahala (Mundikaa), Undurukarnika (mooshika Karnikaa), Phanjee (Bhaargee), Praacheebala (Matsyaakshaka), Kaakamaachee, and Vishnumustika.
Suraasadigana checks Kapha and destroys Krimees (Parasites); it is also useful in cold, loss of appetite, hard breathing and cough; it purifies (Dushta) Vrana.

9. Mushkakaadigana
Mushkaka (Kshaaravriksha), Palaasa (Kinsuka), Dhava, Chitraka, Madana, Vrikshaka (Kutaja), Simsapaa, Vajravriksha and Thriphala (Hareetaki, Vibheetaki and Aamalaki).
Mushkakaadigana reduces Medas and is useful in Sukradosha (impurity of Semen); it also acts as a curative in Prameha, Arsas, Paanduroga and Sarkara.

10. Pippalyaadigana
Pippalee, Pippaleemoola, Chavya, Chitraka, Sringabera (Sunthee), Maricha, Hastipippalee (Gajapippalee), Harenuka, Elaa, Ajamodaa, Indrayava, Paathaa, Jeeraka, Sarshapa, Mahaanimbaphala, Hingu, Bhaarngee, Madhursaa (Moorvaa), Ativisha, Vachaa, Vidanga, and Katurohinee.
Pippalyaadigana reduces Kapha Dosha, cold (Pratisyaaya), Vaata, anorexia, Gulma and pain (Soola); it creates appetite (deepana) and digests (resolves) AamaDosha (Aama Paachana).

11. Elaadigana
Ela, Tagara, Kushta, Maamsee, Dhyaamaka (Kattrina), Twak, Patra (Patrakam), Naagapushpa (Naagakesara), Priyangu, Harenuka, Vyaaghranakha, Sukti, (Vyaaghranakhabheda), Chandaa, Sthouneyaka (Thuneraka), Sreeveshtaka (Saraladruma), Chocha, Charaka, Vaaluka, Guggulu, Sarjarasa Turushka (Sihlaka), Kunduraka (Sallakee (Chopa), Agaru, Sprukkaa, Useera, Bhadradaaru, Kunkumam and Punnagakesara.
Elaadigana checks Vasta and Kapha and Visha (Poison); it creates luster of the skin (Varna prasaada); it destroys itching (Kandoo), Pidakaa (Disease with elevated skin on account fo an abcess etc) and Kotha (eruption on skin).

12. Vachaadigana
Vachaa, Mustaa, Ativishaa, Abhayaa, Bhadradaaru, and Naagakesara constitute Vachaadigana.

13. Haridraadi gana
Haridraa, Daaruharidraa, Kalasee (Prisniparnee), Kutajabeeja and Yastimadhu constitute Haridraadigana.
Both Vachaadigana and Haridraadigana purify the breast-milk, act as amelioratives (Samana) in Aamaateesaara; they are especially digestive of the Doshaas (Viseshaat Doshapaachanou).

14. Syaamaadigana
Syaamaa (Sweta Trivrut), Mahaasyaama (Vriddhadaaraka), Trivrut (having red root), Dantee, Sankhinee (Yavatiktabhedah), Tilvaka (Rodhra), Kampillaka (Rochanikaa), Ramyaka (Mahaanimba), Kramuka, Putrasrence, Gavaakshee, Raajavriksha, Karanja, Vitapakaranja, Gudoochi, Saptala (Snuheebheda), Chagalaantree (Vriddhadaarakabheda), Sudhaa (Sehunda) and Suvarnaksheeri.
Syaamaadigana checks Gulma and Visha (poison), Aanaaha (distension of abdomen), Udara, and Udaavarta; it causes free evacuation of the bowels.

15. Brihatyaadigana
Brihatee, Kantakaarika, Kutajaphala, Paathaa, and Madhukam (Yashtimadhu).
Brihatyaadigana is a digestive (Paachaneeya); it checks Vaata and Pitta. It is also beneficial in Arochaka (Anorexia) due to Kapha, Hridroga, Mootrakrichra (Dysuria) and a kind of pain during urination.

16. Patolaadigana
Patola, Chandana, Kuchandana, (Raktachandana), Moorvaa, Gudooche, Paathaa and Katurohinee.
Patolaadigana cures Pitta, Kapha and Arochaka (anorexia); it allays Jwara; it is beneficial in Vranas, and cures vomiting, itching and Visha (poison).

17. Kaakolyaadigana
Kaakolee, Ksheerakaakolee, Jeevaka, Rishabhaka, Mudgaparnee, Maashaparni, Medaa, Mahaamedaa, Chinnaruhaa (Gudoochee), Karkatasringee, Tugaaksheeree (Vamsalochanaa), Padmaka, Prap0oundareeka, Riddhi, Vriddhi, Mridweeka (Draakshaa), Jeewantee and Madhukam.
Kaakolyaadigana cures Pittasonita (Rakta vitiated by Pitta; or Pitta and Sonita) and Vaayu. It is Jeevana (increases vitality), Brimhana (promotes bodily growth), Vrishya (increases semen), and increases breast-milk and Kapha.

18. Ooshakaadigana
Ooshaka (Kshaaramrittika), Saindhavalavana, Silaajathu. Kaaseesadwaya (Vaalukaaseesam and Pushpukaaseesam), Hingu and Tuththtaka.
Ooshakaadigana allays Kapha and diminishes Medas; it acts as curative in Asmaree (stone), Sarkaraa (sand in urine), Mootrakrichchra and Gulma.

19. Saaribaadigana
Saribaa, Madhuka (Yashtimadhu), Chandana, Kuchandana (Raktachandana), Padmaka, Kaasmareephala, Madhookapushpa and Useeram.
Saaribaadigana all

ays thirst and Raktapitta. It is beneficial in Pittajwara and cures Daaha (burning sensation) especially.

20. Anjanaadi Gana
Anjana (Souveeraanjanam), Rasaanjanam, Naagapushpa (Naagakesaram), Priyangu, Neelotpala, Nalanda (Maamsee), Nalinakesara (Padmakesra) and Madhukam.
This Gana cures Raktapitta; it is beneficial in Visha (poisoning), and it allays internal burning sensation.

21. Parooshakaadi Gana
Parooshakaa, Draakshaa, Katphala, Daadima, Raajadana (Ksheerika), Katakaphala and Saakaphalas (fruits of a tree named Saaka). (Fruits of all the above drugs should be used).
Parooshakaadigana cures Vaata and disordered urine; it is pleasant to take (Hridya); it allays thirst and creates appetite.

22. Priyangwaadi Gana
Priyangu, Samangaa (Anjali-Kaarikaa or Lajjaalu), Dhaatakee, Punnaaga (Tunga), Naagapushpam, Chandanam, Kuchandanam, Mocharasa (Saalmali chupa), Rasaanjana Kumbheeka, Srotonjana, Padmakesara, Yojanavalli (Manjishta) and Deerghamoolaa (Duraalabhaa).

23. Ambashtaadi Gana
Ambashtaa (Maachikaa), Dhaatakikusuma, Samangaa (Lajjalu), Katvanga (Araluka), Madhuka, Bilwapesikaa, (Baala Bhilwagirah), Saavararodhra (Lodhra), Palaasa, Nandeevriksha (Kaasmaree) and Padmakesaram.
Both Priyangwaadi Gana and Ambashtaadi Gana are useful in Pakwaateesara. They cause Sandhaana (union of bones etc), are beneficial in Pitta and heal the ulcers (Vranaanaam chaapi Ropanou).

24. Nyagrodhaadi Gana
Nyagrodha (Vata), Udumbara, Aswaththa, Plaksha, Madhuka, Kapeethana (Aamraataka), Kakubha, Aamra, Kosaamra, Chorakapatra (Laakshaavrikshaa), Jamboodwaya (Raajajamboo and Kaakajamboo – Swalpaphala), Piyaala (Saaradruma), Madhooka (Gudapushpa), Rohinee (Katphala), Vanjula (Vetasa), Kadamba, Badaree, Tindukee (Tinduka Vriksha), Sallakee, Rodhra, Saavararodhra, Bhallaataka, Palaasa and Nandeevriksha.
Nyagrodhaadigana is beneficial in the treatment of Vranas (Vranyah); it is astringent (Sangraahee); it is useful in fractures (Bhagna Saadhaka). Further, it allays Raktapitta (Haemorrhage) and Daaha (burning sensation); it reduces Medas (obesity) and it is useful in Yonidosha (Yonivvaapat).

25. Gudoochyaadi Gana
Gudoochi, Nimba, Kustamburu (Dhaanyakam), Chandanam and Padmakam.
Gudoochyaadi gana checks all Jwaras (fevers and it increases appetite (Deepana). It allays’ Hrillaasa (nausea accompanied with hawking of mucous etc. from the mouth), Arochaka (Anorexia), Vami (Vomiting), thirst and burning sensation.

26. Utpalaadi Gana
Utpala (Neelotpala), Raktotpala, Kumuda (Swetotpala) Sougandhika (a Sweet-scented blue lily different from Neelotphala), Kuvalaya, (Utpala having blue-white colour), Pundareeka (White lotus) and Madhukam (Yashtimadhu).
Utpalaadigana allays Daaha (burning sensation), Pitta and Rakta, thirst, Visha (poisoning), Hridroga, Chardi (Vomiting) and Moorchaa (Syncope).

27. Mustaadi Gana
Mustaa, Haridraa, Daaruharidraa, Hareetakee, Aamalaka, Vibheetaka, Kushta, Haimavatee (Vachaa), Paathaa, Katurohinee, Saarngeshtaa (Yavatiktaa), Ativishaa, Draavidee (Elaa), Bhallaataka and Chitraka.
Mustakadi Gana reduces Kapha; it also cures Yonidosha and purifies breast-milk; it is digestive (Paachana).

28. Triphalaa
Hareetakee, Aamalaka and Vibheetaka. Thriphala reduces Kapha and Pitta; it is useful in Prameha, Kushta; it is beneficial to eyes; it creates appetite and is useful in Vishamajwara.

29. Trikatukam
Pippalee, Maricha and Sringabera (Sunthee).
This is also called Tryooshanam and Vyosha. It reduces Kapha and Medas and is useful in Pramea, Kushta, Twagaamaya (Skin diseases); it creates appetite; it is useful in Gulma, Peenasa and Agnyalpataa (Poor digestion).

30. Aamalakyaadi Gana
Aamalakee, Hareetakee, Pippalee and Chitraka.
This Aamalakyaadigana is useful in all jwaras (fevers) is beneficial to eyes, is an aphrodisiac and cures Kaphaarochaka (Anorexia due to Kapha).

31. Trapwaadi Gana
Trapu (Vangam-Tin), Seesa (Lead), Taamra (Copper) Raata (Silver), Krishna Loha (Steel), Suvarna (Gold), and Lohamala (Mandooram).
Trapwaadigana is useful in gara (poisoning usually through food), worms (Krimi), thirst, Visha, Hridroga Paandu and Prameha.

32. Laakshaadi Gana
Laakshaa, Aarevata (Kiramaalaka), Kutaja, Aswamaaraka (Karaveera), Katphala, Haridraa and Daaruharidraa, Nimba, Saptachchada, Maalatee and Traayamaanaa.
Laakshaadi Gana is Kashaaya (astringent), bitter and sweet in taste; reduces ailments due to Kapha and Pitta; it is useful in Kushta and Krimi (worms); it also purifies Dushta vranas.

33. Kaneeya Panchamoola (or Hraswa Panchamoolam of Laghupanchamoola).
Trikantaka (Gokshura), Brihatee, Kantakaari Prithakparnee and Vidaarigandhaa (Saalaparni).
Kaneeya Panchamoola is Kashaaya, Tikta and Madhura in Rasa (taste); it reduces Vaata and ameliorates Pitta; it is Brimhana (tissue building) and increases strength (Balavardhanah).

34. Mahaa Panchamoola (Brihat Panchamoola)
Bilwa, Agnimandha, Tuntuka (Syonaaka), Paatalaa and Kaasmaree.
Mahaa Panchamoolam is bitter (tikta), checks Kapha and Vaata; it is Laghu in Paaka; it promotes appetite and it is slightly sweet in Rasa (Taste).

35. Dasamoola
Both the above Panchamoolas (i.e.) kaneeya panchamoola and Mahaa Panchamoola mixed are called Dasamoola.
Dasamoola (Gana) reduces Swaasa (hard breathing), it checks Kapha, Pitta and Vaayu; it digests Aama-Dosha and it is curative of all Jwaras (fevers).

36. Vallee Panchmoola
Vidaaree, Saaribaa, Rajanee (Haridraa), Gudoochee, and Ajasringi.

37. Kantakapanchamoola
Karamanda, Trikantaka, (Gokshura), Saireeyaka, Sataavaree and Grindhranakhee.
Both the above ganas (Vallee Panchamoola and Kantaka Panchamoola are beneficial in Raktapitta and are useful in three kinds of Sopha (Aama, Pachyamaana and Pakwa), Prameha and purify Sukra.
Laghupanchamoola and Mahaapanchamoola usually reduce Vaata; Trinapanchamoola reduces Pitta; the other two, namely, Valleepahchamoola and Kantaka Panchamoola, reduce Kapha.
It should be understood that the substances in the groups (Ganas) may be altered, or individually used and variously combined according to the Doshaas, or Dooshyas etc. existing individually or in various combinations in a person.

All the above articles / blog posts are not the original contribution from author, please consider a opinion of qualified doctor, if you considering this. If you need a advice please contact Dr. Anil Joy email: [email protected]

Thank You,

_uacct = "UA-4059067-1";
urchinTracker();

Susruta’s Classification of Drugs to 37 groups

Susruta’s Classification of Drugs to 37 groups

1. Vidaarigandhaadi gana
Vidaarigandhaa (Saalparnee), Vodaaree, Viswadevaa (Gaangarukee), Sahadevaa (a variety of Bala), Swadamshtraa (Gokshura), Prithakparnee (Prisniparnee), Sataavaree, Saaribaa, Krishna Saaribaa, Jeevaka and Rishabhaka, Mahaasa haa (Maashaparnee), Kshudrasahaa (Mudgaparnee), Brihatee, Kantakaaree, Punarnavaa, Eranda, Hamsapaadi, Vrischikaalee and Rishabhee.
The Vidaarigandhaadigana counteracts Vaata and Pitta; it is useful in Sosha (emaciation), Gulma (tumour), Angamarda (bodily soreness), Oordhwaswaasa (a kind of Swaasa) and Kaasa (cough).

2. Aaragwadhaadi gana
Aaragwadha, Madana, Gopaghonta (Karkotee), Kantakee (Vikamkata), Kutaja, Paathaa, Paatalaa, Moorvaa, Indrayava, Saptaparna, Nimba, Kurantaka, Daaseekurantaka, Gudoochee, Chitraka, Saarngeshtaa (Kaakajanghaa), Karanja and Vitapakaranja, Patola, Kiraatatiktaka and Sushavee (Kaaravella).
The Aaragwadhaadigana checks Kapha and Poison; it is also useful in Prameha, Kushta, Jwara, Vami (vomiting), Kandu (itching) and it purifies Vrana (Dushta).

3. Varunaadi gana
Varuna, Aartagala (Kakubha), Sigru, Madhu Sigru, Tarkaaree, Mesha Sringee (karkatasringee), Pooteeka (Chirabilva), Naktamaala (Brihat Karanja), Morata (Ankolapushpa), Agnimandha, two kinds of Saireyaka 9of red and blue flowers), Bimbee, Vasuka (Buka), Vasira (Markatapippalee), Chitraka, Sataavari, Bilwa, Ajasringee (Chagalavishanikaa), Darbha (Kusa), Brihatee and Kantakaari.
This Varunaadigana checks Kapha and Medas; it is also useful in headache, Gulma, and Aabhyantara vidradhi (internal abscess).

4. Veeratarwaadigana
Veerataru (Savara), two kinds of Sahachara, Darbha, Vrikshaadanee, Gundraa (Paadaraka bhedah), Nala, Kusa, Kaasa, Asmabhedaka, Agnimandha, Morataa (Ankollapushpa), Vasuka, Vasira, Bhallooka, Kurantaka, Indeevara, Kapotavankaa, and Swadamshtra (Gokshura).

5. Saalasaaraadi gana
Saalasaara, Ajakarna (Sarja), Khadira Kadara (Swetasaara), Kaalaskandha, Kramuka (Pooga), Bhoorja, Meshasringa (Karkatasringi), Tinisa (Syandana), Chandana, Kuchandana, Simsapaa, Sireesha, Asana (Beejaka). Dhava (Sakata), Arjuna (Kakubha), Taala, Saaka, Naktamaala, Pooteeka, Aswakarna, Agaru and Kaaleeyakam (Malendree chandanam).
This gana is very helpful in Kushta. It also acts as a curative in Prameha, Paandu (anaemia) and lessens Kapha and Medas.

6. Rodhraadigana
Rodhra, Saavaralodhra, Palaasa, Kutannata, Asoka, Phanjee (Bhaarngee), Katphala, Elaavaalukam, Sallakee, Jinginee, Kadamba, Saala and Kadalee.
The Rodhraadigana lessens Medas and Kapha; it is curative of Yoni Dosha (disorders of Yoni); it is astringent (Stambhee), develops complexion (Varnya), and mitigates the poisons (Vishavinaasana).

7. Arkaadigana
Arka, Alarka (Sweta Arka), Karanja, Vitapakaranja, Naagadantee, Mayooraka (Apaamaarga), Bhaargee, Raasnaa, Indrapushpee, Kshudra Swetaa (Sephanda), Mahaaswetaa, Vrischikaalee, Alavanaa (Jyotishmatee), and Taapasa Vriksha (Induda).
The Arkaadigana checks Kapha, Medas and Visha; it is helpful also in Krimi, Kushta and is chiefly a purificator of Vranas (Viseshaat Vrana Sodhanah).

8. Surasaadigana
Surasaa (Krishna Tulasee), Sweta Surasaa (Sweta Tulasee), Phanijjaka (Maruvaka), Arjaka (Swetakutheraka), Bhoosthrina (Angudaaka), Sugandhaka (Dronapushpa), Sumukha (Raajikaa), Kaalamaala (Krishnamallikaa), Kaasamarda, Kshavaka (‘Chinkine’), Kharapushpaa (Kshavakabhedah), Vidanga, Katphala, Surasee (‘Bilwanasee’), Nirgundee, Kulaahala (Mundikaa), Undurukarnika (mooshika Karnikaa), Phanjee (Bhaargee), Praacheebala (Matsyaakshaka), Kaakamaachee, and Vishnumustika.
Suraasadigana checks Kapha and destroys Krimees (Parasites); it is also useful in cold, loss of appetite, hard breathing and cough; it purifies (Dushta) Vrana.

9. Mushkakaadigana
Mushkaka (Kshaaravriksha), Palaasa (Kinsuka), Dhava, Chitraka, Madana, Vrikshaka (Kutaja), Simsapaa, Vajravriksha and Thriphala (Hareetaki, Vibheetaki and Aamalaki).
Mushkakaadigana reduces Medas and is useful in Sukradosha (impurity of Semen); it also acts as a curative in Prameha, Arsas, Paanduroga and Sarkara.

10. Pippalyaadigana
Pippalee, Pippaleemoola, Chavya, Chitraka, Sringabera (Sunthee), Maricha, Hastipippalee (Gajapippalee), Harenuka, Elaa, Ajamodaa, Indrayava, Paathaa, Jeeraka, Sarshapa, Mahaanimbaphala, Hingu, Bhaarngee, Madhursaa (Moorvaa), Ativisha, Vachaa, Vidanga, and Katurohinee.
Pippalyaadigana reduces Kapha Dosha, cold (Pratisyaaya), Vaata, anorexia, Gulma and pain (Soola); it creates appetite (deepana) and digests (resolves) AamaDosha (Aama Paachana).

11. Elaadigana
Ela, Tagara, Kushta, Maamsee, Dhyaamaka (Kattrina), Twak, Patra (Patrakam), Naagapushpa (Naagakesara), Priyangu, Harenuka, Vyaaghranakha, Sukti, (Vyaaghranakhabheda), Chandaa, Sthouneyaka (Thuneraka), Sreeveshtaka (Saraladruma), Chocha, Charaka, Vaaluka, Guggulu, Sarjarasa Turushka (Sihlaka), Kunduraka (Sallakee (Chopa), Agaru, Sprukkaa, Useera, Bhadradaaru, Kunkumam and Punnagakesara.
Elaadigana checks Vasta and Kapha and Visha (Poison); it creates luster of the skin (Varna prasaada); it destroys itching (Kandoo), Pidakaa (Disease with elevated skin on account fo an abcess etc) and Kotha (eruption on skin).

12. Vachaadigana
Vachaa, Mustaa, Ativishaa, Abhayaa, Bhadradaaru, and Naagakesara constitute Vachaadigana.

13. Haridraadi gana
Haridraa, Daaruharidraa, Kalasee (Prisniparnee), Kutajabeeja and Yastimadhu constitute Haridraadigana.
Both Vachaadigana and Haridraadigana purify the breast-milk, act as amelioratives (Samana) in Aamaateesaara; they are especially digestive of the Doshaas (Viseshaat Doshapaachanou).

14. Syaamaadigana
Syaamaa (Sweta Trivrut), Mahaasyaama (Vriddhadaaraka), Trivrut (having red root), Dantee, Sankhinee (Yavatiktabhedah), Tilvaka (Rodhra), Kampillaka (Rochanikaa), Ramyaka (Mahaanimba), Kramuka, Putrasrence, Gavaakshee, Raajavriksha, Karanja, Vitapakaranja, Gudoochi, Saptala (Snuheebheda), Chagalaantree (Vriddhadaarakabheda), Sudhaa (Sehunda) and Suvarnaksheeri.
Syaamaadigana checks Gulma and Visha (poison), Aanaaha (distension of abdomen), Udara, and Udaavarta; it causes free evacuation of the bowels.

15. Brihatyaadigana
Brihatee, Kantakaarika, Kutajaphala, Paathaa, and Madhukam (Yashtimadhu).
Brihatyaadigana is a digestive (Paachaneeya); it checks Vaata and Pitta. It is also beneficial in Arochaka (Anorexia) due to Kapha, Hridroga, Mootrakrichra (Dysuria) and a kind of pain during urination.

16. Patolaadigana
Patola, Chandana, Kuchandana, (Raktachandana), Moorvaa, Gudooche, Paathaa and Katurohinee.
Patolaadigana cures Pitta, Kapha and Arochaka (anorexia); it allays Jwara; it is beneficial in Vranas, and cures vomiting, itching and Visha (poison).

17. Kaakolyaadigana
Kaakolee, Ksheerakaakolee, Jeevaka, Rishabhaka, Mudgaparnee, Maashaparni, Medaa, Mahaamedaa, Chinnaruhaa (Gudoochee), Karkatasringee, Tugaaksheeree (Vamsalochanaa), Padmaka, Prap0oundareeka, Riddhi, Vriddhi, Mridweeka (Draakshaa), Jeewantee and Madhukam.
Kaakolyaadigana cures Pittasonita (Rakta vitiated by Pitta; or Pitta and Sonita) and Vaayu. It is Jeevana (increases vitality), Brimhana (promotes bodily growth), Vrishya (increases semen), and increases breast-milk and Kapha.

18. Ooshakaadigana
Ooshaka (Kshaaramrittika), Saindhavalavana, Silaajathu. Kaaseesadwaya (Vaalukaaseesam and Pushpukaaseesam), Hingu and Tuththtaka.
Ooshakaadigana allays Kapha and diminishes Medas; it acts as curative in Asmaree (stone), Sarkaraa (sand in urine), Mootrakrichchra and Gulma.

19. Saaribaadigana
Saribaa, Madhuka (Yashtimadhu), Chandana, Kuchandana (Raktachandana), Padmaka, Kaasmareephala, Madhookapushpa and Useeram.
Saaribaadigana all
ays thirst and Raktapitta. It is beneficial in Pittajwara and cures Daaha (burning sensation) especially.

20. Anjanaadi Gana
Anjana (Souveeraanjanam), Rasaanjanam, Naagapushpa (Naagakesaram), Priyangu, Neelotpala, Nalanda (Maamsee), Nalinakesara (Padmakesra) and Madhukam.
This Gana cures Raktapitta; it is beneficial in Visha (poisoning), and it allays internal burning sensation.

21. Parooshakaadi Gana
Parooshakaa, Draakshaa, Katphala, Daadima, Raajadana (Ksheerika), Katakaphala and Saakaphalas (fruits of a tree named Saaka). (Fruits of all the above drugs should be used).
Parooshakaadigana cures Vaata and disordered urine; it is pleasant to take (Hridya); it allays thirst and creates appetite.

22. Priyangwaadi Gana
Priyangu, Samangaa (Anjali-Kaarikaa or Lajjaalu), Dhaatakee, Punnaaga (Tunga), Naagapushpam, Chandanam, Kuchandanam, Mocharasa (Saalmali chupa), Rasaanjana Kumbheeka, Srotonjana, Padmakesara, Yojanavalli (Manjishta) and Deerghamoolaa (Duraalabhaa).

23. Ambashtaadi Gana
Ambashtaa (Maachikaa), Dhaatakikusuma, Samangaa (Lajjalu), Katvanga (Araluka), Madhuka, Bilwapesikaa, (Baala Bhilwagirah), Saavararodhra (Lodhra), Palaasa, Nandeevriksha (Kaasmaree) and Padmakesaram.
Both Priyangwaadi Gana and Ambashtaadi Gana are useful in Pakwaateesara. They cause Sandhaana (union of bones etc), are beneficial in Pitta and heal the ulcers (Vranaanaam chaapi Ropanou).

24. Nyagrodhaadi Gana
Nyagrodha (Vata), Udumbara, Aswaththa, Plaksha, Madhuka, Kapeethana (Aamraataka), Kakubha, Aamra, Kosaamra, Chorakapatra (Laakshaavrikshaa), Jamboodwaya (Raajajamboo and Kaakajamboo – Swalpaphala), Piyaala (Saaradruma), Madhooka (Gudapushpa), Rohinee (Katphala), Vanjula (Vetasa), Kadamba, Badaree, Tindukee (Tinduka Vriksha), Sallakee, Rodhra, Saavararodhra, Bhallaataka, Palaasa and Nandeevriksha.
Nyagrodhaadigana is beneficial in the treatment of Vranas (Vranyah); it is astringent (Sangraahee); it is useful in fractures (Bhagna Saadhaka). Further, it allays Raktapitta (Haemorrhage) and Daaha (burning sensation); it reduces Medas (obesity) and it is useful in Yonidosha (Yonivvaapat).

25. Gudoochyaadi Gana
Gudoochi, Nimba, Kustamburu (Dhaanyakam), Chandanam and Padmakam.
Gudoochyaadi gana checks all Jwaras (fevers and it increases appetite (Deepana). It allays’ Hrillaasa (nausea accompanied with hawking of mucous etc. from the mouth), Arochaka (Anorexia), Vami (Vomiting), thirst and burning sensation.

26. Utpalaadi Gana
Utpala (Neelotpala), Raktotpala, Kumuda (Swetotpala) Sougandhika (a Sweet-scented blue lily different from Neelotphala), Kuvalaya, (Utpala having blue-white colour), Pundareeka (White lotus) and Madhukam (Yashtimadhu).
Utpalaadigana allays Daaha (burning sensation), Pitta and Rakta, thirst, Visha (poisoning), Hridroga, Chardi (Vomiting) and Moorchaa (Syncope).

27. Mustaadi Gana
Mustaa, Haridraa, Daaruharidraa, Hareetakee, Aamalaka, Vibheetaka, Kushta, Haimavatee (Vachaa), Paathaa, Katurohinee, Saarngeshtaa (Yavatiktaa), Ativishaa, Draavidee (Elaa), Bhallaataka and Chitraka.
Mustakadi Gana reduces Kapha; it also cures Yonidosha and purifies breast-milk; it is digestive (Paachana).

28. Triphalaa
Hareetakee, Aamalaka and Vibheetaka. Thriphala reduces Kapha and Pitta; it is useful in Prameha, Kushta; it is beneficial to eyes; it creates appetite and is useful in Vishamajwara.

29. Trikatukam
Pippalee, Maricha and Sringabera (Sunthee).
This is also called Tryooshanam and Vyosha. It reduces Kapha and Medas and is useful in Pramea, Kushta, Twagaamaya (Skin diseases); it creates appetite; it is useful in Gulma, Peenasa and Agnyalpataa (Poor digestion).

30. Aamalakyaadi Gana
Aamalakee, Hareetakee, Pippalee and Chitraka.
This Aamalakyaadigana is useful in all jwaras (fevers) is beneficial to eyes, is an aphrodisiac and cures Kaphaarochaka (Anorexia due to Kapha).

31. Trapwaadi Gana
Trapu (Vangam-Tin), Seesa (Lead), Taamra (Copper) Raata (Silver), Krishna Loha (Steel), Suvarna (Gold), and Lohamala (Mandooram).
Trapwaadigana is useful in gara (poisoning usually through food), worms (Krimi), thirst, Visha, Hridroga Paandu and Prameha.

32. Laakshaadi Gana
Laakshaa, Aarevata (Kiramaalaka), Kutaja, Aswamaaraka (Karaveera), Katphala, Haridraa and Daaruharidraa, Nimba, Saptachchada, Maalatee and Traayamaanaa.
Laakshaadi Gana is Kashaaya (astringent), bitter and sweet in taste; reduces ailments due to Kapha and Pitta; it is useful in Kushta and Krimi (worms); it also purifies Dushta vranas.

33. Kaneeya Panchamoola (or Hraswa Panchamoolam of Laghupanchamoola).
Trikantaka (Gokshura), Brihatee, Kantakaari Prithakparnee and Vidaarigandhaa (Saalaparni).
Kaneeya Panchamoola is Kashaaya, Tikta and Madhura in Rasa (taste); it reduces Vaata and ameliorates Pitta; it is Brimhana (tissue building) and increases strength (Balavardhanah).

34. Mahaa Panchamoola (Brihat Panchamoola)
Bilwa, Agnimandha, Tuntuka (Syonaaka), Paatalaa and Kaasmaree.
Mahaa Panchamoolam is bitter (tikta), checks Kapha and Vaata; it is Laghu in Paaka; it promotes appetite and it is slightly sweet in Rasa (Taste).

35. Dasamoola
Both the above Panchamoolas (i.e.) kaneeya panchamoola and Mahaa Panchamoola mixed are called Dasamoola.
Dasamoola (Gana) reduces Swaasa (hard breathing), it checks Kapha, Pitta and Vaayu; it digests Aama-Dosha and it is curative of all Jwaras (fevers).

36. Vallee Panchmoola
Vidaaree, Saaribaa, Rajanee (Haridraa), Gudoochee, and Ajasringi.

37. Kantakapanchamoola
Karamanda, Trikantaka, (Gokshura), Saireeyaka, Sataavaree and Grindhranakhee.
Both the above ganas (Vallee Panchamoola and Kantaka Panchamoola are beneficial in Raktapitta and are useful in three kinds of Sopha (Aama, Pachyamaana and Pakwa), Prameha and purify Sukra.
Laghupanchamoola and Mahaapanchamoola usually reduce Vaata; Trinapanchamoola reduces Pitta; the other two, namely, Valleepahchamoola and Kantaka Panchamoola, reduce Kapha.
It should be understood that the substances in the groups (Ganas) may be altered, or individually used and variously combined according to the Doshaas, or Dooshyas etc. existing individually or in various combinations in a person.

All the above articles / blog posts are not the original contribution from author, please consider a opinion of qualified doctor, if you considering this. If you need a advice please contact Dr. Anil Joy email: [email protected]

Thank You,

// < ![CDATA[
//

 

 

// < ![CDATA[
//

Sahacharadi Kashayam an effective Back Pain Remedy

Sahacharadi Kashayam an effective Back Pain Remedy

Sahacharadi Kashayam is a proved formulation time and again as an effective remedy for Back pains especially Low back pains, Lumbar Spondylosis and Sciatica.It is a simple formulation taken and prepared from a reference in Sahasra Yogam…an Ayurvedic text.

Sahacharadi Kashayam is a simple herbal compound in the form of a herb processed decoction or liquid very much prescribed in the pains involving the low back and lower limbs. Its chief ingredients are Sahachara(Strobilanthes_heynianus), Devadaru(Cedrus deodara) and Nagara/Shunti(Zingiber officinale). As a combined effective formulation they help in allievating the back pain and associated complaints.

Sahachara: Botanical name – Strobilanthes_heynianus, Family-Acanthaceae

Properties: Rasa(Taste) : Tikta, Madhura
Guna(Character) : Lakhu, Snigda
Virya(Potency) : Ushna
Vipaka(Post digestion effect) : Katu

Actions and uses: It pacifies the vitiated vata and hence allievates the diseases caused due to the morbid vata, skin diseases, impotency and diabetes. It also purifies and detoxifies the blood.

Useful part : Whole plant.

Devadaru: Botanical name : Cedrus deodara (Roxb.ex.D.Don) G.Don.,Family : Pinaceae

Properties:
Rasa (Taste) : Tikta, Katu
Guna (Character) : Lakhu, Snigdha
Virya(Potency) : Ushna
Vipaka(Post digestion effect) : Katu

Action and uses:It pacifies the vitiated vata & kapha. It is highly beneficial invarious types of pain, arthritis, ear ache, inflammation, headache, epilepsy, insomnia, cough, bronchitis, hiccough, diabetes, urinary tract infections, calculi, skin diseases and cardiac disorders.
Useful part : Leaves, Heartwood, Oil.

Nagara/Shunti: Botanical name : Zingiber officinale Rosc, Family : Zingiberaceae

Properties:
Rasa (Taste) : Katu
Guna(Character) : Guru, Rooksha,
Virya(Potency) : Ushna
Vipaka(Post digestion effect) : Madhura

Action and Uses: It pacifies vitiated kapha & vata. It helps in relieving effectively body pains, dropsy, asthma, cough, colic, diarrhea, nausea, vomiting, inflammations and abdominal discomforts. Dry ginger is appetizer, laxative, expectorant, and carminative.
Useful part : Rhizomes.

Dose of Kashayam: 15 ml twice daily mixed with 30ml of water, before food or as per the instructions of the physician.

Sahacharadi Kashayam Tablets: It is nothing but the aqueous extract form of the classical kashayam. The kashayam is further condensed to obtain the shape of a tablet. Since Kashayams pose a palatable problem for many due to their bitter taste, the tablet forms are introduced by the pioneers of Kashayam tablets…the Arya Vaidya Nilayam. This form is easy to consume and also to carry.

All the above articles / blog posts are not the original contribution from author, please consider a opinion of qualified doctor, if you considering this. If you need a advice please contact Dr. Anil Joy email: [email protected]

Thank You,

_uacct = "UA-4059067-1";
urchinTracker();